Lagom är bäst : Mammors erfarenhet av små barns skärmanvändning

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Enligt forskning har skärmanvändning stor påverkan på små barn. Med små barn menar vi barn mellan 0–6 år. Mer stillasittande, dålig sömn, försämrad syn och negativ inverkan på det sociala samspelet är några av de områden som påverkas negativt. Mammor känner stor osäkerhet kring vilka gränser de ska sätta för barnens skärmanvändning och de är osäkra på hur skärmanvändningen egentligen påverkar deras barn. Många konflikter uppstår i familjen kring skärmanvändandet. Här har distriktssköterskan en viktig roll i att informera och stötta familjerna till en hälsosam livsstil. Vi vill med vår studie förstå mammornas livsvärld, vilka tankar och problem de brottas med. Syftet är att beskriva mammors erfarenheter av små barns skärmanvändning samt vilket stöd de önskar från Barnhälsovården. För att besvara syftet har en kvalitativ forsknings design med induktiv ansats använts. Intervjuer med nio mammor som har barn i åldern 0–6 år genomfördes. Studiens resultat visar att det både finns positiva och negativa sidor med skärmanvändning. Positivt är att skärmanvändningen kan vara avlastande för familjelivet, ge en mysig samvaro och att barnet lär sig mycket. Negativt är att mammorna känner oro för innehållet i skärmen. Skärmanvändningen relaterar till att det uppstår mycket konflikter i familjen och mammorna är osäkra på gränssättning samt att de önskar mer stöd och information av barnhälsovården. Vi hade från början 18 kvinnor som var intresserade av att delta i studien dessa rekryterades via Facebook och utifrån ett strategiskt urval plockades informanterna ut.  Till kommande forskning hade det varit intressant att göra på pappors erfarenheter av småbarns skärmanvändning för att se om resultaten skiljer sig åt. I diskussionen belyser vi att mammorna upplever att papporna är mer tillåtande både när det gäller skärmtid och skärmanvändning. Det är viktigt att föräldrarna är eniga om vilka regler som gäller kring skärmanvändningen i hemmet.  Att distriktsköterskan inom barnhälsovården bör arbeta hälsofrämjande och informera föräldrar och barn om skärmanvändningens skadliga effekter för att leda till en hållbar utveckling hos dessa familjer genom hela livet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)