Lojalitet : En undersökning bland Friskis & Svettis medlemmar i Karlstad

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lojala Friskis & Svettis medlemmar i Karlstad är och vidare varför de är lojala. Lojala kunder leder till lönsamhet. Med en lojal kundbas minskar kundomsättningen, vilket gör att företaget inte ständigt måste attrahera nya kunder.

I vår uppsats har vi använt oss av en kvantitativ metod. Vi har skickat ut en enkät till ett urval av 600 av Friskis & Svettis medlemmar. 200 av dessa ingår i analysen. Enkätens frågor baserar sig på ett antal utvalda lojalitetsteorier. Teorierna belyser kundlojalitet, metoder som används för att mäta kundlojalitet, samt lojalitetsfaktorer. Lojalitetsfaktorerna är kundtillfredsställelse, rykte, pris, känslomässigt och beräknande engagemang och lojalitet.

Slutsatsen av undersökningen är att Friskis & Svettis medlemmar är lojala. Tillfredsställelse med Friskis & Svettis påverkar denna lojalitet i stor grad. Känslomässiga faktorer, såsom identifiering med Friskis & Svettis värderingar och engagemang påverkar medlemmarnas lojalitet i större utsträckning än bekvämlighetsfaktorer och materiella incitament.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)