"Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning" : En kvalitativ studie om hur fritidshemmen påverkas av skolsegregation

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur fritidshem påverkas av skolsegregation. Studien bygger på en kvalitativ ansats där två fritidshem med samma kommunala huvudman observerats för att urskilja viktiga olikheter i en segregerad skolkultur. Med hjälp av semistrukturerade observationer och informella samtal har lokaler, materiella resurser samt personalens engagemang och elevbemötande undersökts utifrån de teoretiska begreppen skolsegregation och likvärdighet. Enligt 1 kap. 9 § i skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever erbjudas en likvärdig utbildning men studiens resultat visar att fritidshemmens kvalitet avgörs av yttre faktorer som eleverna inte kan påverka. I studien framkommer det att personalens kunskaper och engagemang samt fritidshemmens lokaler och materiella resurser är viktiga faktorer för att elever ska ges rätt till en likvärdig utbildning. Personalens kompetens ger eleverna goda förutsättningar till en meningsfull fritid och med hjälp av ändamålsenliga lokaler kan eleverna erbjudas aktiviteter som är anpassade efter deras intressen och behov. Resultatet visar på markanta skillnader i kvalitet och att det är eleverna som påverkas av ovanstående faktorer. Vi vill att vår studie ska vara en röst för alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)