Pedagogers påverkan i barns lek : - en studie om hur barn kan reagera om pedagoger går in i eller ut ur den fria leken

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: Vår studie behandlar hur barn kan reagera om pedagoger i förskolans verksamhet går in eller ur barns fria lek. Vårt övergripande syfte med arbetet är att undersöka hur förskolebarn kan reagera om pedagoger engagerar sig i den fria leken. Undersökningen syftar specifikt att bidra med kunskap om hur förskolebarn kan reagera, om pedagoger är närvarande eller frånvarande i barns fria lek. Metoden i vår undersökning är videoobservation där vi riktar fokus mot barns reaktioner i videosekvenserna. I studien deltog 28 stycken tre -femåriga barn och fem pedagoger på två förskolor i Sverige. Den teoretiska utgångspunkt vi använder oss av är ett sociokulturellt perspektiv, vi inriktar oss även på ett relationellt maktförhållande som Foucault behandlar. Vi kommer också att använda oss av lekteorier i förhållandet till barns reaktioner när pedagoger förflyttar sig ut och in i den fria leken. Resultatet visar att barn blir avbrutna i sin lek och reagerar på olika sätt om pedagoger går in eller ur den fria leken. Studien visar att ingen situation är den andra lik, vilket gör att barn reagerar och beter sig på olika sätt. På ett övergripande plan kan vi se att barn lyfter blicken från leken upp mot pedagoger, följer efter pedagogerna, slutar leka när pedagoger pratar, bjuder in till lek när pedagoger inte är närvarande. Resultatet visar även att de videoinspelade sekvenserna är kopplat till här och nu, vilket gör att varje sekvens är unik och resultatet blir aldrig detsamma igen.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)