Intelligenta beslutstöd och psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om etiska utmaningar med Artificiell Intelligens som beslutstöd inom sjukvården för psykisk ohälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Sammanfattning: Sjukvården visar intresse för användning av Artificiell Intelligens (AI) och inom behandling för psykisk ohälsa finns behov för stöd. Intelligenta beslutsstöd kan bidra till minskad belastning för vårdpersonal och bättre behandling för patienter, men sjukvårdens känsliga natur och de konsekvenser som kan uppstå vid försummelse medför etiska utmaningar. Behandling av psykisk ohälsa är komplext och behöver utforskas för att identifiera de potentiella etiska utmaningar som kan uppstå. Genom en kvalitativ intervjustudie med åtta deltagare har området utforskats både bland AI-forskare och vårdpersonal, där insikter från båda kontexter har analyserats för att identifiera och utforska återkommande etiska utmaningar. Genom insamlad empiri och litteraturstudie har fem etiska utmaningar identifierats och utforskats: hantera felaktiga rekommendationer, hantera moraliska dilemman, uppnå patientautonomi, ansvarsdilemmat, och skapa förtroende. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)