"Vi bantar inte!... Vi bygger fysik!" : en diskursanalys av Den Stora Hälsoresan

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Den här studien undersöker programmet Den stora hälsoresan som har sänts på Kanal 5 och Dplay 2020. I programmet får sex välkända svenska offentliga personer ta del av ett tränings- och kostprogram vid namn 16 weeks of hell som är grundat av tränaren Tony Andersson. Studien använder sig av en diskursanalys genom Rosalind Gills (2007) sjustegs-process för att undersöka vilka diskurser och normer kring träning, hälsa, genus och disciplin som konstrueras i programmet. Syftet med studien är att analysera konstruerandet av den normativa kroppen och definitionen av hälsa i Den stora hälsoresan för att kunna urskilja eventuella samband till de rådande normerna på en samhällelig nivå. För att belysa de olika diskurserna som konstrueras kring genus, självkontroll, kropp, vikt och den övergripande inställningen till kost och träning grundar sig studien i seriens alla åtta avsnitt. Resultaten av studien visar på att det finns anledning till att tro att Den stora hälsoresan och dess format på flera sätt är problematiskt. Programmets ständiga nekande till att det är bantning som ligger i fokus kan skicka fel budskap till publiken. Ledaren Tony Andersson och hans kontinuerliga disciplinering övertygar även deltagarna till att tror att de enbart bygger fysik och inte bantar, samt att det är hälsosamt att lura sina kroppar om att de mår bra, fastän de aktivt tillåter sig själva att nå självsvältstillståndet ketos. Studien synliggör även hur kvinnor och män porträtteras och behandlas olika i programmet. De manliga deltagarna framställs med stereotypiska manliga karaktärsdrag som baseras i styrka medan kvinnorna framställs som mer emotionella. Studien drar slutsatsen att programmet faller sig problematiskt då deltagarna, som inte heller lider av någon grav övervikt eller fetma till skillnad från liknande programformat, inte deltar i en hälsoresa utan istället i en resa mot en slags kroppslig ytterlighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)