Sjuksköterskors upplevelser av att smärtskatta äldre patienter med demenssjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Nilsson, I & Sämfors, N. Sjukvårdspersonals upplevelser av att smärtskatta äldre patienter med demenssjukdom. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoängMalmö universitet: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionenför vårdvetenskap, 2019.Bakgrund: Antalet människor som har en demenssjukdom i Sverige ökar. Demenssjukdomar orsakar kognitiva och kommunikativa nedsättningar som kan leda till svårigheter när sjukvårdspersonal ska smärtskatta dessa patienter, som kan finnas i många olika typer av vårdinrättningar. Dessa svårigheter kan leda till att dessa patienters smärta blir felaktigt bedömd och i förlängningen felaktigt behandlad, vilket i sin tur innebär onödigt lidande och minskad livskvalitet för dem. Syfte: Att beskriva och undersöka sjukvårdspersonals upplevelser av att smärtskatta äldre patienter med demenssjukdom.Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats. Litteratursökningar gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Valda studier kvalitetsgranskades med SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier. Studierna som bedömdes vara av medelhög eller hög kvalitet analyserades utifrån Fribergs (2012) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys.Resultat: Den största utmaningen som sjukvårdspersonal upplevde när det kom till att smärtskatta patienter med demens var den bristande kommunikationen med patienten. Andra metoder såsom att observera kroppsspråk och beteendeförändringar användes utöver det verbala. Även observationer från anhöriga visade sig vara ett användbart komplement. Mer erfarna sjuksköterskor och ett väl fungerande samarbete inom arbetsgruppen upplevdes påverka smärtskattningen positivt. Mer tid med patienten, mer kunskap och standardiserade riktlinjer efterfrågades av sjuksköterskorna.Konklusion: Patienter med demenssjukdom utgör en utmaning för sjukvårdspersonal när det kommer till smärtskattning. I mötet med dessa patienter är det viktigt att det finns tillräckligt med tid för att utföra smärtskattningen på ett bra och säkert sätt. Bättre utbildning, tydliga riktlinjer och standardiserade mätmetoder bör implementeras på vårdinrättningarna för att förbättra möjligheterna för smärtskattning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)