Kan höra men inte göra : en kvalitativ studie med grundad teori

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Författare: Rasmus Eriksson; [2019]

Nyckelord: musikpedagogik; musikalitet; amusi; musikdidaktik;

Sammanfattning: Vad är musikalitet, musikalisk kunskap och musikaliska färdigheter? I denna studie har jag undersökt musiklärares åsikter på detta område. Har varje elev möjlighet att vara eller bli musikaliska och förvärva dessa färdigheter för att uppnå de lägsta godkända betygen? Amusi är en neurologisk funktionshämning som berör den perceptiva oförmågan att höra och förstå tonhöjd och rytm. Kunskapskraven i styrdokumenten menar att eleverna ska kunna reproducera och härma musikaliska exempel med sin sångröst eller med ett musikinstrument. Om amusi existerar, varierar förmågorna och möjligheterna bland elever i estetiska klasser. Utan antagningsprov eller lämplighetstest, är alla elever är kvalificerade för musikutbildning vid gymnasieskolan. En mångfald av färdigheter och tidigare erfarenheter hos eleverna innebär utmaningar för musiklärare planerar undervisningen. Lärarens mål är att anpassa lektionerna och undervisning för varje elev att kunna tillgodogöra sig den. Eleverna måste ha möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen, växa och lära sig under sin tid i skolan, oavsett deras kunskapsnivå och färdigheter. Undervisningsstrategierna bör anpassas med metoder för att göra kunskapskraven möjliga för alla elever att nå. Musikkulturen har starka, konserverande metoder, värderingar och standarder, inte minst vad gäller musikaliskt gehör. Hur traditionerna är påverkar musikkultur är en trampolin i svenska skolans musikutbildning. Lärarens pedagogiska och didaktiska filosofi tillsammans med läroplansteorin visar deras ideologi. Lärarnas ideologier exponeras också i undervisningen. Detta är en eklektisk diskurs om svårigheterna i att lära eleverna "utan musikaliskt gehör", som har rätten att uppnå målen för musikutbildningen i svenska gymnasieskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)