Kommunikationspartnerträning ur närståendes perspektiv : En intervjustudie av närstående som tackat ja respektive nej till erbjuden träning

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

Sammanfattning: Kommunikationspartnerträning (KPT) är en intervention vid afasi som erbjuds närstående till personer med afasi. Interventionen involverar träning med logoped där den närstående lär sig strategier för att kunna kommunicera med personen med afasi på bästa möjliga sätt. Det finns begränsat med forskning om närståendes perspektiv och upplevelser av KPT, särskilt vad gäller de faktorer som kan få en närstående att tacka nej till träningen. Möjliga anledningar och faktorer till att tacka nej har enbart spekulerats kring i tidigare forskning. Denna studie syftar därför till att utforska varför närstående tackar ja respektive nej till KPT, faktorer som kan öka benägenheten till vartdera beslutet samt upplevelsen av genomförd KPT. Intervjuer genomfördes med fyra deltagare som har blivit erbjudna KPT, där två hade tackat ja till erbjudandet och två hade tackat nej. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  Resultatet visade att det inte fanns någon tvekan att tacka ja till erbjudandet för de deltagare som genomgått träningen. Det fanns flera faktorer som spelade in i beslutet att tacka nej. Faktorer som ökade benägenheten att tacka ja eller nej till erbjuden KPT var relationen till och synen på logopeden och på rehabiliteringsvården i stort, samt hur erbjudandet om KPT presenterades. Vidare ansågs tidpunkten för erbjudandet vara viktig, och flera av deltagarna beskrev att de önskat återkommande erbjudanden om KPT under rehabiliteringsprocessen. De som genomgått KPT upplevde träningen som givande och att den hade stärkt kommunikationen mellan den närstående och personen med afasi. Då det var få deltagare som deltog, bör studien främst betraktas som en pilotstudie inför fortsatt forskning. För att bättre förstå närståendes perspektiv och upplevelser av KPT är ett större urval viktigt i framtida studier.  Nyckelord: Afasi, personer med afasi, närstående, kommunikationspartnerträning 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)