Se mig, hör mig och låt mig komma till tals! En dokumentstudie om hur barn mellan 4–15 år framställs och görs delaktiga i LVU-domar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Alexandra Kaustinen; Moa Soininen; [2021-06-08]

Nyckelord: LVU; domar; barn; delaktighet; mognad; ålder;

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur barn framställs och görs delaktiga i LVU-domar utifrån12e artikeln i FN:s konvention om barns rättigheter. Det empiriska materialet i studien utgörsav 10 stycken förvaltningsrättsliga domar gällande ansökan om beredande av vård enligt LVU(1990:52) 2 och 3 §§. Studien utgörs av kvalitativ metod i form av en dokumentstudie. Tematiskanalys används som analysmetod. I studien används barndomssociologi som teoretisktperspektiv och ”barnperspektiv och barns perspektiv”, ”barn som objekt eller aktör”,”delaktighet” och Harts delaktighetsstege används som teoretiska begrepp. Studiens resultatdelas in i tre olika teman, ”barnet som moget och delaktigt”, ”barnet som omoget och delvisdelaktigt” samt ”barnet som osynligt”. Analys av materialet visade att barnen får olika utrymmeoch beskrivs på olika sätt i domarna. Det pratas mer om barnen än vad det pratas med barnenoch åldern används som en faktor för att beskriva barnen som både mogna och omogna. Vidarevisade även resultatet på att barn i Sverige inte görs delaktiga i LVU-domar i den utsträckningde borde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)