Jag syr mina egna gröna kläder : Svenska konsumenters förtroende för företags miljömarknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning:

Corporate Social Responsibility (CSR) eller, företags samhällsansvar har blivit ett viktigt marknadsföringsverktyg för att locka kunder och att vara konkurrenskraftig på marknaden. För att detta skall lyckas krävs det att kunderna tror på och visar förtroende för företagens kommunikation. Diverse skandaler har dock uppdagats när företag har ertappats att överdriva vad de gör, i synnerhet inom miljöaspekten. Greenwash är ett relativt nytt fenomen där företag antingen försöker att dölja sin negativa påverkan på miljön eller överdriver sina positiva aktiviteter för en hållbar framtid. På grund av detta har kunders förtroende för företag som marknadsför sitt ansvar försämrats över tid och kan avskräcka företag att fortsätta arbeta med CSR.

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur svenska konsumenters förtroende ser ut för företags CSR-marknadsföring inom detaljhandeln och vilka faktorer som kan öka förtroendet enligt kunderna själva. För att svara på syftet har en kvantitativ enkätundersökning använts för att tillfråga konsumenter till olika företag om vilket förtroende de har samt vad som kan öka detta förtroende. Korrelationsanalyser har sedan använts för att se om det finns samband mellan förtroendet och faktorer från studiens teoretiska modell.

Studiens resultat visar att svenska konsumenter generellt har ett relativt högt förtroende för företags miljömarknadsföring. Trots detta är konsumenter övertygade om att företagen överdriver i sin miljömarknadsföring. Å andra sidan har svenska konsumenter ett stort miljöintresse. Det finns signifikanta samband mellan tre av faktorerna och det generella förtroendet. Dessa faktorer är relationer, uppförande och framträdande. Studien visar att konsumenter som har en bra relation med företag påverkar förtroendet positivt. Företags uppförande med avseende på miljöaktiviteter som kan öka förtroendet är att inte använda miljöfarliga kemikalier och erbjuda ett grönt sortiment. Vidare kan konstateras att resultatet har lyft fram faktorn framträdande med avseende på kommunikationsmedel som påverkar förtroendet positivt. Således bedömer konsumenter att butiksskyltning och information på hemsidan är tillförlitliga marknadsföringsmetoder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)