Skogsvårdsstöd : växande eller igenväxande skogar?

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Forest Economics

Sammanfattning: Svensk skog täcker cirka 70 % av landytan och utgör en viktig del av landets sysselsättning, produktionsvärde och kompensation för global uppvärmning. Skogen erbjuder en mångfald av värden såsom klimatsmarta råvaror och produkter. Ett röjningsbehov råder primärt hos landets privata enskilda skogsägare. Föryngringsplikt har gällt sedan 1903 medan krav på röjning varade mellan 1979 – 1993. Skogspolitiken har varit mer reglerande men övergick år 1993 till frihet under ansvar. Sverige har som vision att bli fossilfritt till år 2050. En utökad efterfrågan predikteras av förnyelsebara råvaror och produkter. Syftet med denna uppsats är att undersöka privata enskilda skogsägares preferenser kring röjning och hur deras motivation och förmåga ter sig med eller utan olika politiska styrmedel. Studien fokuserar på medlemmar hos Skogsägarföreningarna Norra skogsägarna, Norrskog och Mellanskog. Enkätundersökningen skickades via e-post till 2 705 medlemmar med slumpmässig spridning och en svarsfrekvens på 20 %. Huvudsakligen behandlade enkäten historiska, aktuella och framtida frågor kring röjning. Skogsvårdsstöd antas omfatta både ekonomiska och informativa styrmedel, där hälften ansåg att det ekonomiska RÖJ-bidraget var det viktigaste förslaget. Skogsägarnas främsta mål enligt 89 % av de svarande var att förvalta skogen till kommande generationer, maximera värdetillväxt eller intäkter. Respondenternas associationer till röjning stämde till stor del med litteraturstudierna. Kvinnor bekräftades prioritera informativa styrmedel i större utsträckning än män. Äldre skogsägare bekräftades ha genomgått skogliga utbildningar i större skala jämfört med yngre. Samband uppvisades också vad gällde mer tilltro till den egna förmågan att fatta beslut om röjning om skogsägaren hade en skoglig utbildning. Slutsatsen i den här studien är att skogsägarna anser att röjning övergripande anses vara en investering snarare än en kostnad. Motivation och förmåga till att röja eller låta röja större andelar av sitt behov skulle öka för majoriteten av de privata enskilda skogsägarna via olika politiska styrmedel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)