Information, kommunikation och patientupplevelse vid MR-undersökning.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Elin Saxin; [2011-11-30]

Nyckelord: MRI; claustrophobia; information and patient;

Sammanfattning: Introduktion: Röntgenmiljön kan verka skrämmande för patienten, speciellt inför en magnetkamera-undersökning (MR). Oftast saknar patienten kunskap om undersökningen. Det är röntgensjuksköterskans uppgift att informera patienten inför undersökning, kunna ge stöd och lindra obehag. Många kan inför denna undersökning känna stort obehag och ångest. Mycket vanligt är klaustrofobi, dessa patienter kan uppleva undersökningen som mycket påfrestande och kan även i framtiden vara rädda att genomföra en ytterligare MR-undersökning. Jean Watsons omvårdnadsteori anknyts till vilken betydelse den har vid omvårdnaden inför en MR-undersökning. Tre av hennes tio karativa faktorer belyses i arbetet. Syfte: Syftet är att beskriva hur patienten upplever en MR-undersökning och hur röntgensjuksköterskan kommunicerar och informerar samt vilken betydelse detta har för omvårdnad. Metod: Modellen för detta examensarbete är en litteraturöversikt. Arbetet baseras på tio vetenskapliga artiklar som både är kvalitativa och kvantitativa som svarar på arbetets syfte. Resultat: informationen är mycket viktig inför en MR-undersökning. Mottagligheten kan variera hos patienterna då oror eller rädsla inför undersökningen kan göra att information inte kan tas in. Andra faktorer som påverkar är hur röntgensjuksköterskan kommunicerar med patienten, detta examensarbete har belyst fem olika sätt. Det har också getts ett perspektiv på patientens upplevelser av en MR-undersökning. Många kunde uppleva klaustrofobi, att vara instängda och tappa kontrollen över sina känslor. Röntgensjuksköterskan instruerade olika strategier för att klara undersökningen. Interaktionen mellan röntgensjuksköterska och patient är viktig inför MR-undersökningen. Diskussion: det har visat sig att informationen måste vara grundläggande och enkel inför en MR-undersökning. Olika känslor kan göra det svårt för patienten att ta in informationen. Röntgensjuksköterskan måste ha kunskap om patienternas upplevelser för att kunna stödja och verka som en informerande part. Att kunna ge information och ha kunskap om patienters upplevelser, vid en MR-undersökning, är viktigt att bli medveten om detta för att använda kunskapen i sin yrkesprofession.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)