Bortom ved och virke : mångbrukets värden i risksamhället

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Författare: Lisa Karlsson; [2019]

Nyckelord: mångbruk; identitet; skogspolicy; risksamhälle;

Sammanfattning: Mångbruk utgör en viktig del i den nationella och småländska skogsstrategin från 2018. I policydokumenten står att läsa hur skogen bär på en mångfald av värden som har förmåga att bidra till ekonomisk tillväxt, biologisk mångfald, sysselsättning, landsbygdsutveckling och allmännytta. Syftet med studien är att undersöka vilka värden som mångbrukare tillskriver mångbruk och hur deras föreställningar kan förstås i relation till den nationella och småländska skogsstrategin från 2018. Empirin från intervjuerna analyseras i relation till teorin om risksamhället, varpå identitet, ontologisk trygghet och handlingsutrymme används som analytiska begrepp. Fem empiriska teman utkristalliserades där denna studie visar hur mångbruk kan beskrivas som; i) ett sätt att leva ii) en form av riskhantering iii) samhällsnytta iv) en motkulturell protest och kritik mot specialisering och v) ett entreprenörskap. I anknytning till dessa fem teman diskuteras hur mångbruk framställs i den nationella och regionala skogsstatrategin. Denna studie visar att strategierna främst framhäver mångbrukets förmåga att generera sociala värden medan mångbrukarna själva betonar vikten av att bruka skogsfastigheten på ett sätt som främjar helheten och en mångfald av värden. Studien visar också att mångbruket har god förmåga att bidra med landsbygdsutveckling i samband med dess förmåga att generera arbetstillfällen på glesbygden. Avslutningsvis förs en diskussion som rör mångbrukets ökade exponering i media och hur en vidare definition av mångbruk skulle kunna generera och leverera fler samhällsvärden utöver de som nämns i skogsstrategierna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)