Riskmoment vid släckning av brand i litium-jonbatterier ombord på fartyg

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Detta arbete söker att svara på vilka risker som måste beaktas vid bekämpningen av en brand i litium-jonbatterier ombord på fartyg. Antalet elbilar med denna typ av batterier ökar i popularitet och transporteras ofta via fartyg. För att få svar på vilka risker som då uppstår och hur de ska beaktas, har en serie semistrukturerade intervjuer genomförts med räddningstjänsten i olika län, samt forskare som har kunskap inom ämnet. Arbetet har visat på att det finns flera olika risker som kan uppkomma med ett litium-jonbatteri, brand och termisk rusning är några av riskerna som kan uppkomma. Vid dessa händelser släpps ett flertal farliga gaser ut där den mest kända är vätefluorid. Andra risker som uppkommer varierar mellan den höga värmen av 1150°C från branden, till det faktum att en sådan brand inte kan kvävas då den förser sig själv med syre vilket gör att den kan fortsätta brinna. Det finns inga tydliga regelverk eller riktlinjer för hur dessa bränder ska bekämpas på bästa sätt och detta kräver ytterligare forskning för att tydliggöra hur brand i litium-jonbatterier skall hanteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)