"Om jag spelar dåligt så säger jag att jag är tjej" : en kvalitativ studie om hur kvinnor uppfattar e-sport

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Författare: Martin Bergman; [2016]

Nyckelord: Genus; Normer; E-sport; Genusordning; Manlig norm;

Sammanfattning: E-sport är en populär aktivitet i dagens samhälle vilket gör att deltagarantalet ökat och att e-sporten växer. International e-sport federation (IeSF) är en global organisation som sätter upp regler för deltagandet där kriteriet ”öppet för alla” innebär att ingen skall uteslutas på grund av till exempel kön eller etnicitet. Det råder dock ett problem med att få kvinnor att delta vilket kan bero på att e-sporten är mansdominerad. Utifrån ett genusperspektiv med manlig norm, genusordning och normativ femininitet som utgångspunkt undersöker denna studie kvinnors erfarenheter som spelare. Detta för att få förståelse för hur kvinnor upplever de normer som kringgärdar e-sporten. En kvalitativ studie har genomförts som bygger på intervjuande av aktiva kvinnliga utövare. Resultatet visar att e-sporten anses vara för män då en genusordning är tydlig. Det leder till att kvinnor trycks ned då de ifrågasätter dessa ideal genom bland annat deltagande. De följer även eller står emot de manliga normerna för att delta. En normativ feminin uppfostran begränsar kvinnors deltagande tillsammans med det låga antalet kvinnor som inom e-sporten leder till att kvinnor har en odefinierad roll inom e-sporten. Kvinnors deltagande, motsägelsen av manliga normer och avståndstagandet ifrån den uppbygda stereotypa kvinnobilden visar på motstånd mot de rådande normerna. En ojämnlikhet mellan könen återskapas inom e-sporten där kvinnors deltagande begränsas. Kvinnor uppmanas till en traditionell stereotyp kvinnobild som hindrar dem från att ta plats inom e-sporten samtidigt som motstånd mot dessa ideal också görs vilket gör dessa kvinnor som spelar till kämpar för att kunna delta i e-sport. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)