TRANSFORMATIVA LEDARSKAPETS BETYDELSE FÖR ELITIDROTTSLAG : En semi-systematisk litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Ledarskap och ledarskapsbeteenden spelar en viktig roll för framgångsrika prestationer inom idrott. Idrottstränares ledarskap kan hjälpa idrottare uppnå sin fulla potential och uppnå sina mål. En ledarskapsteori som börjat få ökat intresse inom idrottskontexten är transformativt ledarskap. Tidigare forskning visar att transformativt ledarskap har positiva effekter kring exempelvis idrottarens motivation och välbefinnande,vilket i sin tur kan leda till positiva resultat för idrottare och idrottslag. De märkbara positiva effekterna avtransformativt ledarskap gör det intressant att undersöka just det ledarskapet närmare. Genom en semi-systematisk litteraturstudie är syftet att undersöka ledarskapets betydelse för elitidrottslags prestation med ett särskilt fokus på det transformativa ledarskapet. Syftet grundar sig på följande frågeställning: Hur beskrivs betydelsen av transformativt ledarskap för elitidrottslags prestation inom det aktuella forskningsläget? Litteraturstudiens inkluderade forskning analyserades med hjälp av tematisk analys och tre teman identifierades: Höga förväntningar och prestationskrav, Tydlig, öppen och ärlig kommunikation samt Inspirera, motivera och stödja. Utifrån syftet att undersöka transformativt ledarskap inom elitidrott visade litteraturstudiens resultat att transformativt ledarskap har betydelse för flera olika aspekter som i sin tur kan antas leda till ökad prestation inom elitidrott. Även negativa effekter av transformativt ledarskap identifierades och diskuteras. Resultatet tyder på att det transformativa ledarskapet kan antas ha liknande betydelse för såväl elitidrott, som var undersökningens fokus, som icke-elitidrott, som tidigare forskning påvisat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)