Tillgänglig lärmiljö för alla barn i förskolan - en intervjustudie med förskolpedagoger, specialpedagog och barn.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Sammanfattning/Abstract Pavlovic, Suzana & Pettersson, Isabelle (2018). En tillgänglig lärmiljö för alla barn- en intervjustudie med förskolpedagoger, specialpedagog och barn. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. En tillgänglig lärmiljö ska tillhandahållas alla barn oavsett vilka olika förutsättningar och behov barn har. Denna studie belyser några olika uppfattningar som finns angående en tillgänglig lärmiljö för alla barn. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och intervjuat informanterna. Barnen har suttit i fokusgrupper och de vuxna har blivit intervjuade individuellt. Vi har använt oss av sociokulturellt perspektiv och specialpedagogiska perspektiv samt Specialpedagogiska Skolmyndighetens (SPSM) tillgänglighetsmodell när vi analyserat resultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)