ARBETSANPASSNING VID PSYKISK OHÄLSA -En systematisk litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Psykisk ohälsa är ett växande problem i dagens samhälle och arbetsanpassningar vid återgång i arbete kan bli aktuella för personer som diagnosticerats med depression, utmattningssyndrom och/eller ångest. Arbetsterapeuter kan spela en viktig roll i en persons återgång i arbete genom att stödja personen och hens arbetsförmåga samt främja andra meningsfulla aktiviteter. Syfte Syftet med studien var att kartlägga och beskriva användningen av arbetsanpassning vid psykisk ohälsa för vuxna personer i samband med återgång till arbete.Metod En systematisk litteraturöversikt som inkluderar artiklar med såväl kvantitativ som kvalitativ design. Genom databassökning valdes åtta artiklar som kvalitetsgranskades med McMasters samt SBU:s granskningsmallar och analyserades med tematisk innehållsanalys baserad på ETTA( Empirically Testing Thematic Analysis) samt PEOP modellen.Resultat Resultatet av studien visar på att arbetsanpassning som görs vid återgång i arbete för personer med psykisk ohälsa; oftast omnämns i kategorin aktivitet/arbetsuppgift enligt PEOP- modellen. Resultatet visar även att det finns otillfredsställda behov av arbetsanpassning hos personer med psykisk ohälsa.Slutsats För arbetsterapeuter och andra hälsoprofessioner är det viktigt att kunna erbjuda insatser och stöd för personer med psykisk ohälsa och främja personens delaktighet i samhället genom anpassningar i arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Resultatet av denna studie kan i framtiden utgöra ett kunskapsunderlag och hjälpa arbetsterapeuter i olika verksamheter i sitt arbete med arbetsanpassningar för målgruppen vuxna med psykisk ohälsa som återgår i arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)