Informationsdesign och dess principer : Kartläggning och undersökning av information kring progression och förkunskaper i enlighet med informationsdesign och dess principer.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Informatik

Sammanfattning: Vid kommunikation av information ar det viktigt att kommunicera tydlighet i sitt meddelande. För att inte förvirra informationen för mottagaren. Informationsdesign har ett antal principer för att undvika detta problem. Om en informationsdesigner använder principerna pa rätt sätt, kan informationsdesignern kommunicera tydlighet i sitt meddelande. En utbildnings progression kan vara en viktig del i att uppnå sina examensmål som student och därfor ar det viktigt om informationen kring progressionen är tydlig. Denna studie kommer att presentera principer inom informationsdesign, principer som hjälper funktions, estetiska och kognitiva egenskaper i informationsdesign. Kartläggningen i denna studie kommer att ta hjalp av funktionsprinciperna då de visar hur man främjar en god informationsdesign i hänsyn till struktur, klarhet, enkelhet, enighet och betoning. Gestaltlagar och gestaltpsykologi kommer också att vara inkluderade. För att både informationsdesign och gestaltpsykologi behandlar människans förmaga att uppfatta information, design och objekt i människans omgivning. Metoden for studien är att utföra en kvalitativ innehållsanalys över hogskolor och universitet och i vilken utsträckning dem presenterar progression och programmens kursers förkunskaper i enlighet med funktionsprinciperna från informationsdesign. Resultatet visar att majoriteten av skolorna följer informationsdesigns funktionsprinciper och det framkommer också fall av kompletteringar till informationen i form av figur/grund från gestaltlagarna. Även fast majoriteten av skolorna använder sig av funktionsprinciperna för informationsdesign upplevdes det som en utmaning att hitta källor som tar upp vikten av progression i utbildningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)