Detaljhandelns utveckling och digitalisering : Hur påverkas de fysiska butikerna av e-handeln?

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Att det har blivit en ökad digitalisering i handeln de senaste 10 åren är ingen hemlighet. Internet har skapat möjligheter som tidigare inte funnits och att handla elektroniskt har blivit en stor företeelse på marknaden. Elektronisk handel, med andra ord e-handel, har ökat kraftigt de senaste åren och förutspås även att bli ännu större i framtiden. Digitaliseringen har gjort att människor har fått nya beteenden och att konkurrensen på detaljhandelsmarknaden har förändrats. Med både förändrat beteende och en annorlunda konkurrens påstås det att detaljhandeln är inne i ett skifte nu, ett skifte som förändrar branschen och med stor sannolikhet påverkar de fysiska butikerna på marknaden. E-handel har gjort det möjligt för minskade sökkostnader och priser, lägre distributionskostnader och att avstånd blir möjliga att sudda ut. Samtidigt har kunder efterfrågat smidiga och enkla affärer vilket har gjort att e-handel har vunnit allt fler kunder.  Syftet med denna uppsats är att se om det blir någon inverkan på de fysiska butikerna inom detaljhandeln när det gäller försäljning, antal sysselsatta och antal arbetsställen när användningen av e-handel ökar i Sverige. Studien baseras på en kvantitativ metod där tidigare studier samt regressionsanalyser utgör grunden. Regressionsanalysen genomförs på data inhämtad från myndigheter samt organisationer och de tre beroende variablerna är omsättning per person i fysiska butiker, antalet sysselsatta i fysiska butiker samt antalet arbetsställen inom detaljhandeln. Resultaten som skattas tyder på att det finns en trend som visar att när e-handelsanvändning ökar så minskar försäljning per person i de fysiska butikerna, det går dock inte att säga att e-handelsanvändningen är det som påverkar försäljningen. Resultatet tyder även på att det inte med säkerhet går att säga att antalet sysselsatta eller arbetsställen kommer påverkas av en ökad e-handelsanvändning i Sverige. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)