SSPF - Umeåmodellen : En studie om upplevelser av behov kring tvärsektoriell samverkan och prevention av ungdomskriminalitet i Umeå kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Detta examensarbete är en kvalitativ studie som utgår från en abduktiv ansats. Studiens teoretiska ramverk utgörs av programteori. Syftet med studien var att undersöka vilka upplevelser kring tvärsektoriell samverkan som föreligger för att optimera en anpassad SSPF-modell i Umeå kommun. Målsättningen var att i slutet av studien presentera en skräddarsydd SSPF-modell anpassad efter Umeå kommuns lokala behov, förutsättningar och begränsningar. Resultatet av studien är sammanställt enligt en SWOT-analys för att identifiera och analysera faktorer som påverkar organisatorisk effektivitet. Studiens resultat visar att respondenter från socialtjänst, skola, polis, fritid och förening ställer sig positiva till tvärsektoriell samverkan under systematiserade former. De samverkansförsvårande omständigheter som framhålls är av organisatorisk karaktär och avser bristande samsyn kring verksamhetens syfte och mål samt implementering. Sekretess framhålls som ett enskilt utvecklingsområde som behöver överbryggas med juridiskt hållbara lösningar. Sekretess beskrivs försvåra det tvärsektoriella informationsutbytet och därmed utformningen av effektiva interventioner. Utöver en stark förankring hos lokala politiker och beslutsfattare kan den organisatoriska placeringen av ett tilltänkt tvärsektoriellt samverkansforum få följder för dess varaktighet, fortlevnad och effekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)