Prestationsmätning - En studie av ekonomichefers uppfattning om prestationsmätning

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka om det finns samband mellan den ekonomiansvariges karaktärsdrag och dennes uppfattning om prestationsmätning samt dess användningsområden. Uppsatsen är en kvantitativ studie med utgångspunkt i Upper Echelons teori som bygger på att individers karaktärsdrag påverkar beslut som tas i organisationer. Studien genomfördes genom en surveyundersökning där resultaten analyserades statistiskt för att finna generella samband mellan karaktärsdrag och prestationsmätning. Studiens empiriska material bestod av svar från 93 stycken ekonomichefer och CFO:s, alternativt högst ekonomiansvarig. Svaren samlades in med hjälp av en webbaserad enkätundersökning. Studien gav inkonsekventa resultat då analysen gav både signifikanta och icke-signifikanta samband mellan ekonomichefens karaktärsdrag och prestationsmätning. Studien kan därför inte helt utesluta att ekonomichefens karaktärsdrag bidrar till en skillnad i uppfattning om prestationsmätning och dess användning. De övervägande ickesignifikanta sambanden tyder dock på att Upper Echelons teori inte är fullständigt applicerbar för undersökningar av prestationsmätning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)