Luftomsättningsmätning med avklingningsmetoden: fältmätningar med CO2 som spårgas. : Studie i en 3-plansvilla med självdragsventilation.

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Energisystem; Högskolan i Gävle/Energisystem

Författare: Johannes Chilo; Niina Heinola; [2016]

Nyckelord: Koldioxid; Avklingning; Spårgas;

Sammanfattning:

Denna uppsats redovisar ett resultat från en studie gjord på uppdrag av villaägare till ett hus från 1972 med självdragsventilation. Utifrån dialog med villaägarna har det framkommit att de misstänker att ventilationen inte är tillräcklig. Om ventilationen inte fungerar som avsett kan det uppstå hälsoproblem för människor, genom ökade halter av fukt och luftföroreningar. Boverket ställer krav på en lägsta luftomsättning på 0,5 oms/h uteluftsflöde, 0,35 l/s per m2 vid ny- och ombyggnation. Syftet med studien är att ta fram luftomsättning och CO2-halt med hjälp av avklingningsmetoden och CO2 som spårgas. Syftet är också att sammanställa vilka lagkrav, riktlinjer och rekommendationer som gäller för luftomsättning och luftflöde inomhus. Studien är begränsad till avklingningsmätningar i villans boarea. Avklingningsmetoden utfördes i fyra sovrum, två WC och ett badrum; samtliga försedda med en frånluftsventil. WC, badrummen och ett av sovrummen uppnådde det rekommenderade kravet på luftomsättning. Sovrummet med lägst omsättning uppnådde inte rekommendationen troligen på grund av horisontell och längre luftkanal. Sovrum, med frånluftskanal intill den varma kanalen från kaminen fick snabbare luftomsättning när det eldades i kaminen. Det andra sovrummet, med frånluftkanalen i skorstenen, men isolerad från den varma kanalen från kaminen, fick ingen märkbar ökning av luftomsättning. Datainsamling av temperatur, relativ fukthalt och CO2-halt mättes i fyra sovrum under två nätter, en natt med stängd dörr och en natt med helt öppen dörr. Luftkvalitén blev bättre med öppen än med stängd dörr nattetid. CO2-halten uppnådde inte några skadliga halter på tack vare sovrummens stora volymer. Avklingningsmetoden på totala boarean fick avbrytas på grund av att homogen omblandning av CO2 i luften inte kunde uppnås. Studien visar att självdragssystem är känsliga för väderförhållanden. Husets luftomsättning uppnådde inte rekommendationerna. I studieobjektet är frånluftsventiler är placerade i sovrum och därmed felaktigt placerade enligt Boverket och Folkhälsomyndigheten. De rekommenderar att tilluftsventiler tillför frisk luft i rum där människor vistas mest, exempelvis sovrum och vardagsrum. Rekommendationer till villaägarna är att inte förhindra ventilationssystemets flöde vid ombyggnationer. Exempelvis vid fönsterbyte bör fönsterventiler med tilluft installeras för att öka tilluftsflödet. Ventilationssystem bör ses över av en fackman om en konvertering till ett mekaniskt ventilationssystem är möjlig för att säkerställa en god och hälsosam inomhusmiljö. För att öka utomhusluftstillförseln bör vädring utföras regelbundet. Vi rekommenderar framtida studier att utföra mätningar under längre perioder och under olika årstider.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)