Skolbibliotekskultur finns det? : En ansats att söka efter gemensamma värderingar i ett urval av erkänt framgångsrika skolbiblioteksverksamheter.

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

Sammanfattning: Kvalitetskultur är en del av organisationens kultur och en viktig del av att upprätthålla eller förändra en kultur är ledarskapet. I skolorganisationer finns många krav på verksamhetens innehåll och kvalitet i form av lagar och styrdokument. Arbetet med systematiskt kvalitetsarbete ska innefatta lärare, övrig personal, elever och vårdnadshavare. Den som är ytterst ansvarig för arbetet på enhetsnivå är skolans rektor. En statlig utredning publicerad 2021 beskriver den komplexa verksamhet som ett ändamålsenligt skolbibliotek bör vara. I utredningen betonas vikten av rektors ledarskap för att skolbiblioteket ska kunna vara en del av undervisningen samt att skolbibliotekens kvalitet skall vara hög. Syftet med studien är att undersöka vilka bakomliggande värderingar som är gynnsamma för skolbibliotekets kvalitetsarbete. Vad som kännetecknar organisationskulturen hos framgångsrika skolbibliotek samt hur dessa leds och organiseras. Undersökningen är utformad genom kvalitativ metod. Samt har en abduktiv ansats. Empiri samlades in i forma av 10 semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att även om det inte finns ett uttalat arbete med offensiv kvalitetsutveckling i de undersökta skolbiblioteksverksamheterna återfinns beteenden kopplat till värderingar för kvalitetskultur. Utöver dessa framträder ett medledarskap vilande på kompetens och delaktighet. Synen på ledarskap blir inte enbart en individ utan en kollektiv process som kräver både ledare, följare och meningsskapande sammanhang. Arbetet med skolbiblioteksverksamheten blir en tydlig del av skolans utveckling. Den gemensamma utgångspunkten för såväl rektor som skolbibliotekarie blir det lokalt utformade styrdokumentet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)