Studera starkt : En fenomenografisk studie om en intervention i positiv psykologi

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Sammanfattning: Syftet med detta självständiga arbete är att bidra med kunskap om hur elever och lärare uppfattar och samtalar om motivation och välmående, i förhållande till positiv psykologi. Som avgränsning har vi valt att undersöka elevers och lärares uppfattningar om interventionskursen Studera starkt. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och genomfört semi-strukturerade intervjuer med tre elever som deltagit i och fyra lärare som undervisat i interventionskursen Studera starkt. Empirin har transkriberats och analyserats utifrån en fenomenografisk forskningsansats. Resultatet visar att relationen mellan lärare och elev har haft positiv inverkan på elevernas motivation till att gå kursen Studera starkt.Elevernas motivation påverkades negativt av ett antal faktorer som hörde till kursen Studera starkts upplägg, såsom lektionstid och att kursen inte var betygsgrundande. Studera starkt har bidragit till ett gemensamt språk mellan lärare och elev, vilket gynnat elevers välmående. Välmåendet går att definiera som både ett fysiskt och psykiskt välmående och har en central del i lektionsinnehåll och upplägg i musikundervisningen på den undersökta gymnasieskolan. Dock används inte välmående som ett begrepp i undervisningen på skolan. Detta självständiga arbete visar att en kurs i positiv psykologi kan vara givande för gymnasieelevers välmående. Arbetet kan delvis också visa vilka faktorer och ramar som bidrar till att elever känner sig motiverade att gå en kurs i positiv psykologi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)