Transbarn i förskolan : En studie om hur kön och könsidentitet synliggörs i förskolans styrdokument

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Studiens syfte är att granska hur transbarn synliggörs i förskolans styrdokument. En kvalitativ textanalys har använts som metod för att undersöka hur kön och könsidentiteter behandlas i Läroplan för förskolan, Skollagen och Barnkonventionen. Studien utgår från ett normmedvetet teoretiskt perspektiv med fokus på  kön, könsidentitet och könsuttryck. Detta perspektiv används genomgående i analysen, diskussionen, resultatet och slutsats. Studien visar att förskolans styrdokument ofta behandlar kön och könsidentitet utifrån könsnormativa perspektiv, vilket osynliggör och exkluderar transbarn. Styrdokumenten använder i huvudsak ett könsneutralt språk. För att transbarn ska synliggöras och inkluderas i förskolan krävs det att könsneutralitet kombineras med normmedvetenhet. Det är avgörande med relevant kompetensutveckling för att personalen ska bli medvetna om transfrågor och hur en kan arbeta mer transinkluderande med läroplanen i förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)