Två i ett, nu är ledarskapet komplett : En kvalitativ studie av ledarskapskompetenser i kris och normala förhållanden.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie ämnar undersöka en organisations upplevda behov av kompetenser som en ledare, vilken ska hantera både kris och normala förhållanden, bör besitta. Tidigare teorier som behandlar ledarskapskompetenser tenderar att begränsa sig till en av situationerna, medan denna studie istället menar att en integrerad modell bör utvecklas då en ledare troligtvis kommer att agera i båda situationer. En kvalitativ undersökning genomförs därför med hjälp av nominalgruppteknik i en ledningsgrupp på Livsmedelsverket för att identifiera och rangordna de kompetenser som respondenterna anser viktigast. En tabell som tar hänsyn till båda situationerna sammanställs utefter resultatet och jämförs sedan med befintlig teori. Studien sammanfattas med att teorierna endast delvis uppfyller Livsmedelsverkets eftersträvade ledarskapskompetenser, varför ett behov av en sådan modell finns.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)