MÖJLIGHETER OCH HINDER MED ATT ARBETA PERSONCENTRERAT VID HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund: Personcentrerad vård är ett viktigt begrepp, som arbetsterapeuter använder sig av för att främja patientens engagemang och delaktighet i vardagen. Arbetsterapeuter inom barn- och ungdomshabiliteringen väger in barnets/ungdomens åsikter och tankar i arbetet samt utgår från barnkonventionen. För att främja barnets/ungdomens utförande i aktiviteter vardagen, förskriver arbetsterapeuter hjälpmedel utifrån förskrivningsprocessen, hjälpmedelskriterier och regler. Personcentrerad vård är ett nytt sätt att leverera vård, däremot finns det få bevis hur det används i praktiken. Studien är viktig att utföra för att kunna identifiera eventuella möjligheter och hinder med personcentrerad vård vid hjälpmedelsförskrivning.Syfte: Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuternas möjligheter och hinder med att arbeta personcentrerat vid hjälpmedelsförskrivning inom barn- och ungdomshabilitering.Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats genomfördes med sju arbetsterapeuter från olika regioner i Sverige som arbetar inom barn- och ungdomshabilitering. Studiens analysarbete utgick utifrån Graneheim & Lundmans beskrivna steg för innehållsanalys.Resultat: I resultatet framkommer deltagarnas upplevelser av att arbeta utifrån personcentrerad vård vid hjälpmedelsförskrivning i förhållning till temat: Att förhålla sig personcentrerat vid hjälpmedelsförskrivning. I temat ingår tre kategorier: Personcentrerad vård inom arbetsterapi, hjälpmedelsförskrivning och Barnets/Ungdomens perspektiv.Slutsats: Resultatet visar att arbetsterapeuter eftersträvar att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt i mötet med barn/ungdomar vid hjälpmedelsförskrivning inom habilitering, men att det kan underlättas på grund av möjligheter samt försvåras av hinder. Möjligheterna underlättar arbetsterapeuternas arbete, genom att kunna anpassa sig till varje barn/ungdom som arbetsterapeuterna ser som unika individer. Hinder försvårar arbetsterapeuters arbete med förhållningssättet gentemot hjälpmedelsförskrivning. Hinder som framkommer är ett högt patientflöde, kulturskillnader och skilda önskemål mellan föräldrar och barnet/ungdomen som upplevs kunna utgöra en begränsning av att arbeta personcentrerat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)