"Vill ni leka mamma, mamma, barn?" : Förskollärares uppfattningar om familjekonstellationer i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka förskollärares uppfattningar om familjekonstellationer i förskolan samt hur och med vilka pedagogiska verktyg de arbetar med olika familjekonstellationer i förskolan. Eftersom fler olika sorters familjer växer fram i dagens samhälle blev det därmed intressant att undersöka hur arbetet med olika familjekonstellationer ser ut i förskolan idag. Studien har utgått från en kvalitativ metod med utgångspunkt i semistrukturerade intervjuer med fem förskollärare i södra Sverige för att undersöka deras uppfattningar om arbetet med familjekonstellationer. Resultatet påvisar att förskollärare har en positiv bild av arbetet med familjekonstellationer i förskolan men att de arbetar i olika utsträckning. Resultatet har analyserats med hjälp av det utvecklingsekologiska perspektivet och tidigare forskning. Slutsatsen av studien indikerar att det finns en medvetenhet kring samhällets olika familjekonstellationer men att förskollärare inte alltid får rätt förutsättningar för att möjliggöra arbetet i förskolan. En vidare aspekt som framkom i slutsatsen är frågan huruvida de barn och vårdnadshavare som kommer från olika sorters stjärnfamiljer får samma bemötande och möjlighet till igenkänning motsvarande de barn som kommer från den traditionella kärnfamiljen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)