Samband mellan sömnbesvär och fysisk aktivitet hos datorspelande vuxna. : En icke experimentell kvantitativ tvärsnittsstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund: Datorspel kan ge en ökad dagtrötthet och försämrad sömnkvalitet hos individer som spelar mer än 2h/dag. Fysisk aktivitet har en akut positiv inverkan på många delar i sömnen såsom sömnkvalitet och dagtrötthet. Syftet med studien var att kartlägga den fysiska aktivitetsnivån och sömnsvårigheter hos datorspelande vuxna, samt undersöka ett eventuellt samband mellan fysisk aktivitet och sömnsvårigheter.  Metod: Författarna genomförde en icke experimentell kvantitativ tvärsnittsstudie med vuxna individer som spelade datorspel minst 2h/dag. 116 svar inkluderades till frågeställning 1 (internt bortfall till frågeställning 2 & 3 n = 20). En webbenkät publicerades i tre svenska Facebook-grupper inriktade mot datorspel för att kartlägga deltagarnas sömn samt fysisk aktivitet. Sömnen mättes med Insomnia Severity Index (ISI) och den fysiska aktiviteten mättes med International Activity Questionnaire Short Form (IPAQ-SF). Resultat: 70% av studiens respondenter hade “Inga kliniska sömnsvårigheter” enligt ISI och 59% bedömdes ha en hög aktivitetsgrad enligt IPAQ-SF. Det förekom inget signifikant samband mellan respondenternas sömnbesvär och fysiska aktivitet.  Diskussion: Förekomsten av sömnbesvär och antal deltagare som uppfyllde kriterierna för insomni var jämförbar med den svenska populationen. Vidare var respondenternas aktivitetsgrad högre än vad som tidigare setts i den svenska befolkningen. För att kunna se ett tydligare samband mellan dessa faktorer är bedömningen att det skulle krävas ett större urval med respondenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)