Familjecentreradvård på en neonatalavdelning-utifrån föräldrars och sjuksköterskors perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Författare: Mats Eriksson; Maria Belin Larsson; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva familjecentrerad vård inom neonatalvård utifrån föräldrarnas respektive sjuksköterskans perspektiv. Metod: Studien genomfördes som en beskrivande litteraturstudie. Databaserna som användes för att identifiera relevanta artiklar var Cinahl och PubMed och utmynnade i 16 vetenskapliga artiklar, vilka resultatet bygger på. Författarna bearbetade de valda artiklarna utifrån upplevelsen av familjecentrerad neonatalvård, dels ur sjuksköterskans perspektiv och dels ur föräldrarnas perspektiv. Resultat: Upplevelserna kunde delas upp i 5 varsina underkategorier, olika för föräldrarna respektive sjuksköterskorna. Sjuksköterskan upplever familjecentrerad neonatalvård, som något positivt, men denna vårdform ställer nya krav på kunskaper samt på hur man bemöter och handleder de anhöriga. Föräldrarna upplever i det stora hela familjecentrerad vård som något positivt och som kan minska deras oro. Avdelningens utformning och att de får en naturlig plats där de kan vara tillsammans med barnet har stor betydelsen för närvaron samt för föräldra-barn anknytningen.  Slutsats: För barnets utveckling är familjecentrerad vård något att sträva efter, dock finns det få studier som verkligen belyser föräldrarnas och sjuksköterskornas upplevelse av denna typ av vård. Detta är något som författarna tycker behövs för att optimera den familjecentrerade vården inom neonatalvården. Nyckelord: Förälder, familjecentrerad vård, neonatalavdelning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)