En jämförelse mellan träbjälklag : En undersökning om vilket träbjälklag som är mest fördelaktigt vid olika spännvidder

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

Sammanfattning: Rapporten behandlar tre sammansättningar av träbjälklag och när det är mest fördelaktigt att använda de olika bjälklagen ur de tre aspekterna bjälklagshöjd, kostnad och materialåtgång. De tre sammansättningarna av träbjälklag som presenteras i denna rapport är ett plattbjälklag av CLT, korslimmat trä, ett ribb-bjälklag bestående av en fläns av CLT och liv av limträ och slutligen ett ribb-bjälklag med en sammansättning av en fläns av CLT och liv av LVL, fanérträ. Rapporten fokuserar på frågeställningen utifrån tre olika verksamheter; bostad, kontor och affärslokal och är framtagen för att hjälpa beställare och projektörer att optimera val av bjälklag efter de behov och krav som finns för de specifika projekten. Rapporten undersöker när det är mest fördelaktigt att använda de olika bjälklagstyperna utifrån de krav och förutsättningar beställaren/projektörerna har på projektet. Detta utifrån de tre aspekterna kostnad, materialåtgång och bjälklagshöjd. Rapporten är framtagen med hjälp av beräkningar genomförda i dataprogrammet Calculatis by Stora Enso och rapporten har genomförts i samarbete med Byggnadstekniska Byrån Sverige AB och Dala Massivträ AB. Bakgrunden till rapporten grundar sig i de rådande klimatförändringar som i snabb takt påverkar vår jord. För att minska denna påverkan och förstöring är behovet av att bygga med förnybara material stor samtidigt som användandet av dessa material inte får leda till slöseri. Detta, i samband med ett ökat behov av längre spännvidder, leder till att låg bjälklagshöjd, materialåtgång och kostnad är viktiga aspekter att behandla. Resultatet visar att valet av bjälklag i princip alltid står mellan plattbjälklag och ribb-bjälklag då resultaten mellan de två olika sammansättningarna av ribb-bjälklag skiljer relativt lite. Resultatet visar även att det ur materialåtgång och ekonomisk synpunkt är mest fördelaktigt att använda ribb-bjälklag istället för ett plattbjälklag. Däremot visar resultatet att det ur en tredje synpunkt, bjälklagshöjd, är mest fördelaktigt att välja ett plattbjälklag vid små spännvidder och ett ribbbjälklag vid stora. Slutligen lämnas rekommendationer för hur beställare och aktörer under projekteringsskedet ska resonera vid val av bjälklagstyp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)