Fyns fisketurister : En studie om fisketuristers motiv och värderingar, utifrån ett miljö-och fiskeetiskt perspektiv.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Författare: Carl-anton Bengtsson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Med det snabbt framväxande sportfiskeintresset skapas nya tillfällen inom turismen. Folk reser i syftet att bedriva fiske över hela världen vilket för med sig en ny sektor inom naturturismen med tillhörande jobb och verksamheter. Att beskåda vilda miljöer och chansen att fånga fisk placerar turister i naturliga miljöer som kan föra med sig en negativ påverkan på våra ekosystem. Därför är det viktigt att utvärdera den påverkan denna sortens turism för med sig. I denna studie läggs huvudvikten på turisten och dess värderingar som står till grunden för miljöetik. Debatten om ifall fisketurism kan betraktas som ekoturism eller inte, tas upp utifrån perspektivet på Catch & Release (C&R). Syftet med denna uppsats är att skapa en överblick gällandes resemotiv och värderingar hos fisketurister mellan 18–65 år som besöker Fyn i Danmark för att mäta deras miljömedvetenhet, samt se utifrån ett miljöetiskt perspektiv hur dessa förhåller sig till återsläpp av fisk, och på så sätt diskutera hållbarheten i denna framväxande turismsektor med tillhörande verksamheter som fiskelodger. Datainsamlingen är baserad på en enkät. Tidigare är det bevisat att det finns ett tydligt samband mellan hög miljömedvetenhet och personer som utför friluftsaktiviteter, något som även denna studie bekräftar. Resultatet visar även att de fisketurister som besöker Fyn släpper tillbaks nästan all fisk de fångar utifrån en ekocentrisk fiskeetik, och att de med sin flitiga användnings av Catch & Release legitimt kan betraktas som ekoturister.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)