Konsten att inte tala : En studie om elevers talrädsla i Svenska 1 på gymnaiset

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka fenomenet talrädsla i svenskämnet bland gymnasieelever genom att fokusera på faktorer som kan bidra till och motverka talrädsla. Utgångspunkt i studien var 44 elevers egna erfarenheter av att tala inför grupp. Studien genomfördes via enkät som sändes till informanterna via e-post. Svaren analyserades både kvantitativt och kvalitativt i relation till olika teman funna i enkätsvaren, dels i vidare begrepp och dels kring talrädsla i skolan. Resultatet visar att gruppstorlek, lokal och vilka som är i gruppen bidrar till elevers talrädsla och är också faktorer som kan underlätta talrädsla i svenskämnet. Slutsatsen som dras i denna studie är att lärare måste införskaffa sig kunskap om talrädsla, samt att det bör finnas en koppling mellan den psykologiska kunskapen och den pedagogiska praktiken i svenskämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)