Konkurser i små aktiebolag: En studie ur konkursförvaltares perspektiv med stöd av repertory grid -

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: De senaste åren visar statistik på att allt fler små företag går i konkurs. Bara under 2013 ökade siffran med fem procent gentemot tidigare år. Därför ämnar denna studie att belysa problematiken till varför konkurser uppstår samt vilka bakomliggande signaler företagen tar emot om en annalkande konkurs. Det är inte ovanligt att företag av olika anledningar bortser från signalerna de får om företagets ställning. Studiens huvudsyfte är att öka förståelsen för signaler vid företagskonkurser.
För att besvara syftet har studien en kvalitativ metod med kvantitativa inslag. Den kvalitativa metoden har genomförts i form av personliga intervjuer med konkursförvaltare och den kvantitativa metoden bygger på data från tingsrätten i Luleå samt data utifrån repertory grid. Den kvantitativa datan från analysprogrammet, Repertory grid, bidrar med en principalkomponentanalys samt faktoranalys.
Med hjälp av principalkomponentanalysen kunde fyra olika typologier av konkursförsatta företag identifieras. De dimensioner som visade sig har högst varians utifrån analysen var företagsstruktur och grad av extern kompetens. Med utgångspunkt i dessa dimensioner kunde sedan varje företag kategoriseras. Faktoranalysen presenterar faktorladdningar vilka haft störst förklaring till uppkomna samband från respektive begreppssystem.
Nyckelord: Repertory grid, institutionell teori, signalteori, konkurs, små företag.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)