Skillnader i kvinnors livskvalitet efter lumpektomi jämfört med mastektomi

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen för kvinnor. Den vanligaste behandlingen mot sjukdomen är främst kirurgi, vilket inkluderar en mastektomi där hela bröstet avlägsnas eller med en lumpektomi där endast en del av bröstet tas bort. Lumpektomi är den vanligaste kirurgiska behandlingen i Sverige. De kirurgiska metoderna leder till en kroppslig förändring och kan därför eventuellt påverka kvinnors livskvalitet. Teorin utgår från pesoncentrerad vård med fokus på livskvalitet och KASAM. Syfte: Syftet var att undersöka om det finns skillnader i kvinnors livskvalitet efter en lumpektomi jämfört med en mastektomi. Metod: I denna studie tillämpades en litteraturstudie som design. Artikelsökningarna gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Totalt inkluderades 10 artiklar där samtliga var av kvantitativ metod. Artiklarna analyserades och resultatet presenteras i sex teman. Resultat: Resultatet presenteras utifrån sex teman som alla utgör delar av livskvalitet. De teman som framkom var kroppsuppfattning, påverkan på sexualitet, fysisk påverkan, psykisk påverkan, psykosocialt välbefinnande och sociala relationer samt symptom och komplikationer. Sammantaget framkom det att de kvinnor som genomgått en lumpektomi skattade sin livskvalitet högre i jämförelse med de som genomgått en mastektomi. Slutsats: Det finns skillnader gällande kvinnors livskvalitet beroende på om de genomgått lumpektomi eller mastektomi. Att genomgå en bröstkirurgi är en individuell upplevelse för varje kvinna och innebär en påverkan på livskvaliteten. Sjuksköterskan har en viktig roll i stöttning och vägledning och genom personcentrerad vård kan omvårdnaden individanpassas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)