”JAG KAN INTE FLYGA, JAG ÄR RÄDD” - En kvantitativ innehållsanalys om hur Dagens Nyheter rapporterar kring flygets klimatpåverkan.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Vår studie ämnar undersöka hur Dagens Nyheter, en av Sveriges största nyhetsmedier, skriver om flygets klimatpåverkan i nutid – genom att studera åren 2017 och 2018.Teori: Medielogik, gestaltningsteorinMetod: Kvantitativ innehållsanalysMaterial: Artiklar från Dagens Nyheter 2017- 2018Resultat: Denna studie har visat att Dagens Nyheter rapporterar om flygets klimatpåverkan i betydligt större utsträckning 2018 än 2017 och att flygets klimatpåverkan tenderar att vara sekundärt i artiklarna. Rapporteringen är oftast negativ eller neutral och lösningar på flygets klimatpåverkan presenteras i ungefär hälften av artiklarna. Ansvaret läggs oftast på enskilda individer samt politiker och i de fall där ansvaret tilldelas individer presenteras lösningar mer sällan. Majoriteten av artiklarna gestaltas som informerande tätt följt av en alarmerande gestaltning. Resultaten indikerar att det finns förbättringspotential i Dagens Nyheters rapportering kring flygets klimatpåverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)