Geografi är det roligaste ämnet i skolan : Vad eleverna från årskurs 7 och 9 har för attityd till geografi som skolämne

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudierUppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning:

En uppsats med tre olika studier. En större studie kring elevernas attityd till skolämnet geografi. Den andra studien är en undersökning bland skolans geografilärare. Undersökningen gjordes för att reda på vad lärarna anser att deras elever har för attityder till skolgeografi. Men också se hur lärarnas inställning är till den nya kursplanen samt hur skolans läromedel förhåller sig till den. Den tredje och sista undersökningen var en läromedelanalys. Den gjordes för att se hur eleverna utbildas kring temat Hållbar utveckling.

Resultatet visar följande: 1) Eleverna anser att geografi inte är ett intressant ämne i skolan. Dock så har eleverna blivit mer miljömedvetna efter geografiundervisningen. 2) Lärarna anser att eleverna verkar engagerade till ämnet samt att böckerna förhåller sig bra till läroplanen. Dessvärre behöver lärare vända sig till andra källor än skolans läromedel för att kunna komplittera sin läsning. Böckernas innehåll är tillräckigt inför lektionsplanering. Även om Lgr11 är bättre än den tidigare (Lgr94) så är det svårtolkad. Den gör så att lärare kan fritt planera sin undervisning då läroplanen kan uppfattas på olika sätt för att kursmålen ska uppnås. 3) Böckerna förhåller sig väl till läroplanen dock så finns det inte så många lösningar på hur eleverna ska gå till väga för att skapa ett hållbart samhälle

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)