MED INTEGRITETEN SOM INSATS - En kvalitativ studie om riktad reklam på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Att undersöka hur äldre förhåller sig till riktad reklam på Instagram.Teori: Uses and Gratifications, attitydmodellen och Communication PrivacyManagement Theory, samt tidigare forskning om äldres medieanvändning,attityder till riktad reklam och integritet på sociala medier.Metod: Kvalitativa intervjuer.Material: 14 semistrukturerade intervjuer med personer i åldrarna 60-80.Resultat: Äldre har flera olika motiv till sin användning av Instagram. Till de mest centralahör social interaktion, bevakning av andra och inspiration. Resultaten visar ävenatt äldres attityder till riktad reklam går isär. För en del uppstår irritation omreklamens innehåll och distribution inte motsvarar deras förväntningar ochintressen. Andra visar på en ambivalens där riktad reklam upplevs dels relevant,dels integritetskränkande. Slutligen identifierade vår studie två läger som resonerarolika vad gäller synen på integritet. Det ena lägret upplever att Instagram intemöter de förväntningar de har på hur privat information ska behandlas, vilketresulterar i negativa attityder. Det andra lägret är också negativa tilldatainsamlingen. Men de är mer förstående till att reklam förekommer påInstagram, med hänsyn till att de har ingått i plattformens avtal. Datainsamlingenoch den riktade reklamen är priset de får betala om de ska kunna fortsätta attanvända appen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)