En likvärdig skola för alla.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: I arbetet har svenska och sydafrikanska lärares uppfattningar undersökts, kopplat till hurelevens socioekonomiska bakgrund kan hota möjligheten att få ta del av en likvärdig skola ochhuruvida skolval påverkar skolans likvärdighet. Det har undersökts genom sexsemistrukturerade intervjuer som har utförts ansikte mot ansikte. Syftet med uppsatsen är attundersöka hur några svenska och sydafrikanska mellanstadielärare uppfattar att eleverssocioekonomisk bakgrund påverkar elevens möjlighet för att få ta del av en likvärdigutbildning. De viktigaste resultaten visade hur socioekonomisk bakgrund är det som lärarnaupplever som ett utav de största hoten gentemot att alla elever ska få ta del av en likvärdigskola. Därför har socioekonomisk bakgrund blivit avgränsningen för begreppet en likvärdigskola och i arbetet har socioekonomisk bakgrund varit en utgångspunkt för den tematiskaanalysen i arbetet. Andra resultat som studien pekar på är att lärarna uppfattar resurser ochfördelningen av dem som en viktig faktor för möjligheten till en likvärdig skola för alla elever,då elever från socioekonomiskt svaga bakgrunder generellt sätt behöver mer resurser för attkunna nå målen. Det som de Sydafrikanska respondenterna beskriver är dock hursocioekonomisk bakgrund är en avgörande faktor för att få en bra utbildning, då föräldrarnaofta betalar för sina barns utbildning. Medan i Sverige finns förutsättningar för att alla barn skafå ta del av en bra utbildning, även om barn från socioekonomiskt starka bakgrunder i störreutsträckning placeras i skolor där de här förutsättningarna finns.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)