Lärares prioriteringar : i en komplex arbetssituation

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att synliggöra hur lärare respektive rektorer ser på lärares prioriteringar bland ordinarie arbetsuppgifter. Syftet är även att jämföra prioriteringarna mellan de sju arbetslag/skolor som är undersökta samt att undersöka mekanismer bakom prioriteringarna som ålder, ämnesgrupp och arbetslag/skola. Ett annat syfte är att reflektera över skolkulturers och normers inverkan på hur prioriteringar görs.

Bakgrundsdelen relaterar till svensk skola från 90-talet fram till idag. I analysen är hänsyn tagen till begreppet ”alignment” (rättning) som relaterar till en organisations förmåga att fungera som en helhet. Litteraturdelen behandlar skolans komplexa natur, från lärare och rektorers perspektiv. Syftet med detta innehåll är att motivera temat ”lärares prioriteringar”, att det helt enkelt inte är så lätt att prioritera.

 

Undersökningen har kvantitativ karaktär. 56 lärare från sju skolor och 20 rektorer deltog. De flesta resultat har signifikansprövats med Chi2-test. Denna studie kom fram till att det är stor skillnad mellan hur lärare värderar sina arbetsuppgifter jämfört med hur rektorer vill att lärare ska värdera. Studien visar att det är stor skillnad mellan hur lärare på kommunala skolor prioriterar jämfört med lärarna på friskolor. Resultaten visar att det beroende av vilken skola/arbetslag som en lärare jobbar på i större utsträckning än lärarens ämnesgrupp och åldersgrupp påverkar lärarnas prioriteringar. Det innebär att skolans kultur, organisation eller styrning i större utsträckning påverkar hur en lärare prioriterar bland arbetsuppgifter jämfört med ämnestillhörighet och ålder. Studien visar att lärarna på skolorna prioriterar relativt olika. Detta resultat kan sättas i ett sammanhang om svensk skola och dess likvärdighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)