Effektivisering av produktionsflöde och flaskhals : En fallstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

Sammanfattning: Studien är ett examensarbete utfört på fallföretag X för att öka förståelsen för hur produktionen kan effektiviseras utifrån flaskhalsteori och Lean produktion. Vid kartläggning av nuläget kunde det fastställas att ledtiden för produkterna var mycket lång. Det kunde även konstateras att det fanns flaskhalsar i produktionen som begränsade produktionen. Vidare kunde onödig rörelse påvisas som enligt Lean produktion kallas för muda (slöseri). Utifrån nuläget har tre förbättringsförslag tagits fram där ledtiden har kunnat reduceras med cirka 15 procent.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)