Arbetar lärare genusmedvetet inom NO? : En undersökning om hur lärare arbetar för att fånga eleversintresse för ämnet i årskurs 4-6

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att ta reda på hur praktiserande lärare arbetar och beskriver arbetet inom NO för att fånga alla elevers intresse. Syftet var också att undersöka hur lärarna tänker utifrån ett genusperspektiv när de planerar sina lektioner. Ovanstående syfte kommer besvaras med hjälp av följande frågeställningar:  Hur beskriver lärare att de fångar både pojkar och flickors intresse för NO i årskurs 4-6?  Hur beskriver lärare eventuella skillnader mellan pojkar och flickors intresse för NO i årskurs 4-6?  Hur förhåller sig pojkar och flickor till lärarens arbetssätt och lektionsinnehåll under NO-lektionerna? Studiens syfte undersöktes med hjälp av en kvalitativ metod bestående av både intervjuer och klassrumsobservationer. Studien har en teoretisk anknytning till konstruktivismen och socialkonstruktivism. Tre lärare intervjuades och fem klasser observerades på en grundskola i Mellansverige. Resultatet visade att det enligt lärarnas uppfattningar inte fanns någon större skillnad mellan pojkars och flickors intresse för NO. Svårigheten visade sig vara att anpassa undervisningen efter elevernas olika kunskapsnivåer. Lärarna arbetade på ett genusmedvetet sätt när de planerade lektionerna och de ansåg att lektionerna i NO behöver ha ett varierat innehåll där teori, praktik och visuella verktyg överlappar varandra. Detta för att nå alla elevers intresse och kunskapsnivå och på det sättet skapa ett intresse för NO hos eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)