Att undvika exponering för kvartspartiklar i stendamm : En guide till arbetsledningen vid väg och anläggningsprojekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

Sammanfattning: Sammanfattning Stendamm förekommer på alla väg och anläggningsprojekt men kunskapen om hur farligt det är att exponeras för de respirabla kvartspartiklar som stendamm innehåller är bristfällig. Det respirabla kvartsdammet kan framkalla bland annat Silikos och cancer i lungorna men även påverka hjärtat negativt då lungornas funktion blir nedsatt. Syftet med rapporten var att undersöka hur bra information och kunskap det finns om kvarts i stendamm samt hur och om olika åtgärder som exempelvis andningsskydd förekommer. Då tiden för examensarbetet är begränsat avgränsas en del informationshämtning till Skanska AB väg och anläggning i region mitt. En enkät arbetades fram och användes som metod för att ta reda på dagens kunskapsnivå hos Skanska samt hur bra Skanska informerar när det gäller kvarts. Denna skickades ut till samtliga anställda på Skanska AB väg och anläggning i region mitt. Intervjuer gjordes också med personer som har en chefsroll eller tillhör arbetsledningen inom Skanska AB. Enkätundersökningens resultat visade att kunskapen om kvarts i stendamm finns hos de flesta anställda men att informationen bör bli bättre och upprepas oftare. Resultatet visade även att användandet av andningsskydd är bristfällig då det är jobbigt att andas i och att det blir varmt att bära det en hel dag. Det framkom även att personlig andningsutrustning inte fanns att tillgå för alla som har ett behov av det. En guide togs fram som ett resultat från enkäten och intervjuer. Guiden ska hjälpa arbetsledningen med hur de kan förebygga exponering för kvartsdamm i sina projekt samt ge yrkesarbetare en information som ska påminna om de enklare sätten att skydda sig mot stendamm. Under rubriken diskussion diskuteras bland annat möjligheterna om att använda olika hygieniska gränsvärden inom olika näringsgrenar, detta för att ett sänkt gränsvärde inom väg och anläggning skulle kunna leda till hårdare arbete för en ännu bättre arbetsmiljö. Kunskapen om hur hälsan kan påverkas av respirabelt kvarts kan alltid bli bättre och det gäller särskilt yrkesarbetare som främst utsätts för stendamm. Slutsatserna för detta examensarbete blev att arbetstagare som riskerar att utsättas för stendamm bör informeras oftare, helst inför varje nyetablerad arbetsplats, samt att behovet av personliga andningsskydd med tillhörande utbildning bör överses. Vidare konstaterades att arbetsberedningen som görs i riskbedömningen bör utföras av personer som har fått en likvärdig utbildning så att tiden för arbetsberedning kan effektiviseras samt att alla arbetsberedningar blir konsekventa i sitt utförande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)