Livskvalitet hos patienter som genomgår behandling av prostatacancer : en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion/Bakgrund: Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna hos män och kan påverka patientens livskvalitet genom att försämra kroppsliga samt neurokognitiva funktioner. Litteraturstudien belyser hur patienter som genomgår behandling för prostatacancer upplever sin livskvalitet. Syfte: Syftet är att belysa livskvalitet hos patienter som genomgår behandling av prostatacancer. Metod: Den här litteraturstudien är utförd enligt Polit & Becks (2021) nio steg. Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl och Psychinfo. 11 peer-reviewed artiklar användes till resultatet 7 artiklar var kvantitativa och 4 var kvalitativa. Resultat: Resultatet presenteras i tre kategorier med underkategorier: neurokognitiva förändringar, psykologisk påverkan samt sociala relationer. För patienter med behandlad prostatacancer är det vanligt att livskvaliteten sjunker. Socialt stöd, omvårdnadsåtgärder samt positivt tänkande kan höja livskvalitet hos patienter med behandlad prostatacancer Slutsats: Livskvalitet för patienter som genomgår prostatacancer kan sjunka utav konsekvenser som ångest, depression, trötthet, minnesstörningar, förändrad självkänsla, positivt tänkande, urinproblem, erektionsproblem samt familjens betydelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)