Barn som far illa - sjuksköterskors bedömning i samband med att orosanmäla

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Introduktion: Barnkonventionen slår fast att barn i alla länder ska skyddas mot alla typer av våld. Trots detta inkommer det orosanmälningar om att barn misstänks fara illa i hemmet. I Sverige står hälso- och sjukvårdspersonal för en del av anmälningarna som inkommer till Socialtjänsten årligen. Det är viktigt att sjuksköterskor vet hur de ska identifiera att ett barn far illa eftersom våld mot barn kan upptäckas på många olika sätt. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors bedömning i samband med orosanmälan av barn, samt möjligheter och svårigheter i samband med detta. Metod: En allmän litteraturöversikt användes som metod där både kvalitativa och kvantitativa artiklar studerades och kvalitetsgranskades. Totalt tio studiers resultat ingår i den här översikten.  Resultat: Utifrån syftet formulerades tre teman och tio kategorier identifierades ur resultatet. De teman som formulerades var Bedömning, Möjligheter och Svårigheter. Kategorierna som identifierades under Bedömning var Prevalens, Mötet med barnet, Föräldrar och hemmiljöns påverkan och Kollegors inflytande på bedömningen. Under temat Möjligheter identifierades tre kategorier och tre subkategorier vilka var Faktorer som påverkar anmälan, Utbildning med tre tillhörande subkategorier samt Lagstiftning. Under temat Svårigheter identifierades de tre kategorierna Rädsla, Misstro till systemet och Tidsbrist och arbetsbörda. Slutsats: Mer utbildning och tydliga lagar och riktlinjer efterfrågas i ämnet för att sjuksköterskor över hela världen ska känna sig trygga att identifiera och orosanmäla när barn misstänks fara illa. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)