Styrmodellers användning i strategiska investeringsbeslut inom fastighetsbranschen : En kvalitativ studie om formella och informella styrmodellers användning i planeringsprocessen på strategiska investeringsbeslut

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Sammanfattning: För att uppnå FN:s hållbarhetsmål krävs en hållbar omställning. Denna omställning kommerkräva stora investeringar inom innovation och äldre industrier. I norra Sverige pågår ett stortarbete med den gröna omställningen vilket har medfört ökad efterfrågan på arbetskraft iregionen vilket även höjt efterfrågan på bostäder. En omfattande underhållsskuld gällandefastigheter inom svenska kommuner visar på behovet av fastighetsinvesteringar i Norrbottenskommun samt övriga i Sverige. Strategiska investeringsbeslut är komplexa med mångapåverkande faktorer. Syftet med studien är därför att beskriva och förklara användandet avstyrmodeller under planeringsprocessen för strategiska investeringsbeslut inomfastighetsbranschen. Studien är kvalitativ med en abduktiv ansats där semitstruktureradeintervjuer genomförts på 6 olika organisationer inom fastighetsbranschen. Insamlad empirivisade på att investeringsbeslut fattas effektivare jämfört med vad planeringsprocessen utgjordeenligt teorin. Alla respondenter i studien uttryckte en stor potential i den hållbara omställningsom sker, gällande ämnet som helhet samt i organisationens perspektiv. Studiens resultat visaratt formell styrning implementeras i ett tidigt skede av planeringsprocessen genom finansiellakalkyler och mått. Det vanligaste måttet på en investering var totalavkastning. Studiens resultatredogör även för att informell styrning i form av erfarenhet och intuition kan påverkainvesteringsbeslut. Till sist resulterar studien i att den kommunala verksamheten till stor delpåverkas av politiska faktorer samt att dess likheter med privata organisationer är få. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)