Utomhuspedagogik - Läroplanens intentioner

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Karin Nyström; [2011]

Nyckelord: Utomhuspedagogik; Läroplanen för förskolan;

Sammanfattning: Mitt syfte är att beskriva hur man arbetar med läroplanen i förskolan mot utomhuspedagogiksamt att förstå hur pedagogerna omsätter intentionerna till handling med utevistelsen.Speciellt nu när den nya läroplanen förskolan, Lpfö98 reviderad 010 har kommit med nyamål mot utevistelsen samt att målen har ändras från bör till skall.Sociokulturella perspektivet har jag använt mig utav för att jag anser att när man är ute inaturen sker lärandet oftast i en grupp.Intervjuer var den metoden jag valde för att få svar på mina frågor. Anser att det är en brametod för då kan man ställa motfrågor om det är något man undrar över eller inte förstår. Menhade ändå önskat att jag hade hunnit vara med under en dag och observerat för att verkligen sehur de arbetar.Resultatet av min undersökning blev att den att natur- och Ur och Skur förskolan arbetarmycket med utomhuspedagogik samt att de omvandlar läroplanen så att målen skall passa inpå deras mål som de har när de är ute i naturen. Medan den traditionella förskolan tyckte attdet var samma som de var inne. Samt att de menade att de räckte att vara på gården för barnenför att det är en upptäcktsfärd att bara gå runt hörnet på huset.För min kommande yrkesroll som förskollärare måste jag arbeta mycket med att få barnen attkänna sig trygga ute i naturen och att de skall tycka det är roligt att vara ute. Att vara ute inaturen är bra för barnen hälsa samt för deras grovmotoriska utveckling. Det är viktigt attföräldrarna är positiva till att barnen tillbringar mycket tid utomhus och att de förstår viktenav att ha bra kläder för att vara ute längre perioder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)