Social hållbarhet som mål i stadsutvecklingen : medborgardeltagande roll i att uppnå det

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Jag ämnar med denna uppsatsen att vidga min egen förståelse om vad social hållbarhet är samt vilka svårigheter och utmaningar som finns i samband med att använda social hållbarhet som mål inom hållbar stadsutveckling. Uppsatsen kommer inledningsvis ge en kortfattad redogörelse för begreppet hållbar utveckling och de nyanser som utmärker begreppet. Därefter kommer begreppet social hållbarhet att tas upp, samt olika tolkningar och förhållningsätt till begreppet lyftas. Vidare, med kunskap om dessa begrepp samt deras begräsningar, kommer begreppet social hållbarhet som mål inom stadsutveckling att granskas, varefter uppsatsen främst kommer begränsa sig till hur begreppet används inom stadsplanering i städer, samt hur det identifieras inom stadsutvecklingen. Därefter kommer begreppet medborgardialog att lyftas, med exempel på hur det kan främja parametrar för social hållbarhet, samt medförda risker. Utöver detta tillkommer bidrag från hur två svenska arkitektbyråer arbetar med medborgardialoger och uppföljning av socialt hållbarhetsmål. Slutligen, efter ovannämnda begrepp har lyfts och nyanserats tillräckligt för diskussionsändamål kommer social hållbarhet som mål inom stadsutvecklingen diskuteras, samt kopplas till vilken mån medborgardialogen kan främja det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)